สาธิต การจัดฉากพื้นหลังให้เป็นฉากขาว ตอนที่ 2

art_42065307

จากการเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ เริ่มจากพระกัญญาโกนทัญญะมีดวงตาเห็นธรรม และรับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้านั้น เป็นจุดเริ่มต้นประวัติคณะสงฆ์ พระสงฆ์สมัยแรกมาจากกุลบุตรผู้มีศรัทธามาบวช ต้องการแสวงหาความหมายคุณค่าของชีวิต จึงประพฤติตามธรรมวินัยด้วยจิตสำนึกและบรรลุมรรคผล ปัญหาแห่งตนก็หมดแล้ว ทั้งไม่ก่อปัญหาแก่ผู้อื่น  กล่องไฟถ่ายภาพขนาดใหญ่ มีชีวิตอยู่เพื่ออุทิศอนุเคราะห์สัตว์โลก บรรพชิตจึงเป็นเพศที่สูงส่งตามความหมายนี้ต่อมาเมื่อพระสาวกผู้เป็นพระอริยสงฆ์เป็นที่เคารพเลื่อมใส มีลาภผลเกิดขึ้นแต่ท่านเหล่านั้นก็พิจารณาตามควรแก่สมณบริโภค การบวชซึ่งเป็นการละเว้นจากบาป จากกิจของผู้ครองเรือน การบวชเป็นทางเลือกของคนที่แสวงหาการบรรลุโพธิญาณ ขณะที่สังคมรับรองสถานะ คือ อุปัฏฐากดูแล บำรุงด้วยอาหารและปัจจัยจำเป็นอื่นๆ กระแสออกบวชที่ขึ้นสู่กระแสสูงเพราะค่านิยมก็ดี เพราะไม่ต้องประกอบการงานอย่างชาวบ้านก็ได้ เพราะเห็นแก่ลาภผลก็ดี (เว้นแต่ผู้ตั้งใจบวชเพื่ออุดมการณ์คือปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุด) พระภิกษุที่เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยความปรารถนาหลากหลาย แม้จะได้รับการคืกษาอบรม หากด้วยความเป็นปุถุชนอาจทำผิดได้ด้วยทั้งประมาทและทั้งเจตนา ด้งนั้นจึงเริ่มมีพระบัญญัติว่าด้วยพระวินัย dsn SI วนรก ะ ตู้ไฟถ่ายภาพ วัทททิศเสนนเก:วัททททเนสัชคนธรรมเกียรติ กันอริอย่างไรก็ดี องค์กรหรือสถาบันสงฆ์เป็นองค์กรหลวม ๆ เพราะมิได้มุ่งเป็นองค์กรผลิต องค์กรสู้รบหรือองค์กรอื่นๆ ตามสังคมทางโลก หากเป็นองค์กรที่ให้ความเป็นอิสระ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของปัจเจกบุคคล มิกิจของสงฆ์ร่วมกันเรียกว่า สังฆกรรม พระวินัยที่บัญญัติก็เพียงเพื่อให้พระผู้ประพฤติดีไม่ถูกพระผู้ไม่ดีรังควาน การวางบทลักษณะที่เป็นโทษและมิความผิดตามโทษหนักหรือเบา เห็นได้ว่าเป็น “อนาคารยวินัย” คือวินัยของผู้เจริญที่สละละเรือน โทษหนักสำหรับผู้ไม่รักษาพรหมจรรย!วิได้ ถือว่าแพ้ ต้องสละความเป็นสมณะ คือ ปาราชิก (แปลว่า ปราชัยหรือแพ้แล้ว)โทษที่เบานั้นเพียงแสดงคือบอกแก่พระอื่นให้รับทราบและช่วยเตือน

 

img_8520

 

นั่นคือการวิจารณ์ตนเองด้วยจิตสำนึก บรืสุทธิ้หรือไม่บรืสุทธึ๋แท้จริง led ย่อมรู้ด้วยตนพระที่ประพฤติตามธรรม  photolightbox ตามพระวินัย ย่อมเป็นที่เคารพสักการะ ควรแก่การเลื่อมใส และทำหน้าที่สืบพระศาสนาพร้อมกับเกื้อกูลสัตว์โลกพระธรรมที่แท้จริงไม่ถูกบิดเบือนเพื่ออลัชชีหาประโยชน์แก่ตน สังคมสงฆ์นั้นถ้ามิผู้ประพฤตินอกรีต พระเถระผู้มีหน้าที่ต้องกล่าวเตือน ภิกษุอื่นๆ ก็ต้องช่วยกันแกไข ถ้าเหลือกำลังก็ใช้อำนาจตามพระวินัยจัดการแก้ปัญหาภายในเรื่องใดผิดร้ายแรงก็ต้องให้สละสมณเพศ ถ้าไม่ยอมสืกออกไป พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ รัฐต้องเช้ามาอารักขาพระและสถาบันสงฆ์ดั้งเดิม รักษาศรัทธาชาวบ้านไวิได้ เพราะจัดการปัญหาของตนเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมหลักของสถาบันสงฆ์ที่จะรักษาศรัทธาความเลื่อมใสไวิได้ ในฝ่ายปกครองสงฆ์ต้องสนใจต่อการคืกษาอบรม สร้างพระเณรมีคุณภาพ แล้วสอนญาติโยมจนเกิดความรู้ความเช้าใจหน้าที่ของชาวพุทธ เพื่อเป็นพุทธบริษัทที่เข้มแข็ง ความรู้ของญาติโยมก็จะกลับมาตรวจสอบความประพฤติของพระเณรด้วย สังคมในอดีตเองก็มิเหตุปัจจัยหลายอย่างทางสังคม ที่ส่งเสริมงานพระศาสนาและรักษาศรัทธาต่อกัน อาทิสังคมเกษตรกรรมในชนบท พระกับชาวบ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระประพฤติตนไม่ดีเกิดขึ้น  lightboxราคาถูก ชาวบ้านงดทำบุญตักบาตร พระก็อยู่ไม่ได้ แต่ในสังคมปัจจุบัน พระบางรูปอาจจะไม่สนใจชาวบ้าน แม้วัดจะอยู่ในซนบท เช่น คนกรุงเทพฯ ที่ชอบล่าพระอรหันต์ และติดยึดภาพที่ถูกสร้าง คนเหล่านี้ก็ล่งเงินบำรุงวัดนั้นโดยที่ชาวบ้านละแวกวัดเห็นเป็นอลัชชี พระที่นั่นจึงไม่สะดุ้งสะเทือนตราบที่รักษาผลประโยชน์ตนไว้สำ เร็จ

กล่องไฟถ่ายภาพ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s