แสงไฟในการถ่ายรูป ควรใช้ค่าแสงที่ไม่ต่ำและไม่สูงมากจนเกินไป

ua

ทักกิทรี ทักนเทพ สิทธิแลนสิรีทไพขอนบทริสก์เกียน ดร. เสรี หล่อกันภัยศาสนาจารย์ ชนะจิตต์ อิสมันยีกดิศรีศาสนาจารย์ ชนะจิตต์ อิสมันยี คัษยาภีบาลคริสต์จักรที่ 2 สามย่าน กรุงเทพฯ อธิบายความหมายของคักดึ๋ศรี ในทัศนะของคริสต์เตียนว่า เป็นคำที่มีกล่าวอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอน แต่ตอนที่อ้างถึงนี้ ยกมาจากพระธรรมสดุดี(หนังสือวรรณคดีภาษาฮิปบรู ที่มีการแปลเป็นทุกภาษาของผู้อ่านพระคัมภีร์)บทที่ 8 กล่าวว่า led “พระเจ้าเป็นผู้สวมคักดิ้ศริให้กับมนุษย์’’ แสดงว่า มนุษย์มีคักดี้ศริได้เพราะพระเจ้าให้ การจะเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้ง จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของคริสต์ศาสนาในเรื่องของการทรงสร้าง เพราะความเชื่อที่ว่า พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างโลก สร้างสรรพสิงต่างๆ และมนุษย์ พระเจ้าจึงเป็นผู้ที่’รัก ดูแล ห่วงใย เอาใจใส่มนุษย์ พระองค์ทรงมอบหลายสิงหลายอย่างให้แก่มนุษย์ และสิงสำคัญอย่างหนึ่งนั้นคือ  กล่องไฟถ่ายภาพราคา คักดื้ศรีพระคัมภีร์ได้พูดถึง มนุษย์แยกเป็น 2 ภาค ภาคที่หนึ่ง คือภาคที่เป็นฝ่ายรูปธรรม รูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพ จิตใจ ความรู้สิกนึกคิด ใช้คำแทนรวมๆ ว่า ฝ่ายเนื้อหนัง ซึ่งเทียบได้ กายกับจิตในทางพุทธศาสนาทุกส่วนของฝ่ายเนื้อหนังมีลักษณะที่อ่อนไหล เปลี่ยนแปลง เอาแน่ไม่ได้เลี่อมโทรมสินสลายได้ หรือเรียกว่ามีสภาพเป็นอนิจจัง ถือเป็นสภาพด้อยภาคที่สอง เป็นส่วนสภาพเด่น พระคัมภีร์ ใช้คำว่า ฉายา เท่ากับเป็นตัวแทนเป็นภาพจำลองของพระเจ้า มีหลายความหมายฉายา ในความหมายที่หนึ่ง มนุษย์ทุกคนเป็นผู้แทนต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้า ฉะนั้นจึงต้องให้เคารพซึ่งกันและกันในฐานะผู้แทนพระเจ้าเซ่น เราอยู่กับลูก กับภรรยา หรือคนที่ท่างานในบ้าน ทุกคนควรท่าดีต่อกันเพราะทุกคนเป็นตัวแทนของพระเจ้าทั้งนั้น นั่นคือ มนุษย์มีค่าเท่า ๆ กับพระเจ้าความสำคัญของมนุษย์เกือบเป็นที่สุดในสิงที่พระองค์ทรงสร้าง สตูดิโอพกพา การทำกับมนุษย์ก็ถือ’ว่า ได้ทำกับพระเจ้าแล้ว ดังคำกล่าวในพระคัมภีร์ “ท่านปฏิบัติกับผู้เล็กน้อยอย่างไร ก็ได้ท่ากับต่อเราแล้ว” การนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องคือการทำกับมนุษย์ให้ถูกต้องในภาคเด่น เราหมายความว่า มนุษย์มีความเป็นเหมือนพระเจ้า มีความเป็นผู้แทนของพระองค์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รับผิดชอบ มีอำนาจในการตัดสินใจ และมีเจตจำนงเสรีเหมือนพระเจ้า ความเชื่อชาวคริสต์คือ diy studio box  ชีวิตมนุษย์มีทั้งที่ถูกกำหนดและมีเจตจำนงเสรี มนุษย์มีสิทธิเลือกที่จะกระท่าเซ่น เราเกิดมามีพ่อแม่เป็นไทย แต่เรามีสิทธิเลือกที่ถือสัญชาติอื่นได้ และสามารถเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง เลือกคืกษาวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งจนตัวกลายเป็นคนในวัฒนธรรมนั้น เรามีสิทธิเลือกดำเนินชีวิต เลือกที่จะท่าตามพระเจ้าและไม่ท่าตาม เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อด้วย มนุษย์มีคักดิ้ศรีเพราะมนุษย์มีฉายาของพระเจ้า จึงเป็นคักดํ่ศรีเป็นมาโดยกำเนิดและมีการได้เพิ่มเติมภายหลังอย่างไม่มีขีดจำกัดตาม พระประสงค์ของพระเจ้าเโแทแแแ  เสรี หล่อกันภัย ศาสนาจารย๎ ชนะจิตต์ อิสมันรดร. เสรี หล่อกันifย รักษาการเลขาธิการสมาคมพระคริสต์ธรรมไทยเพิ่มเติมทัศนะเรื่อง สักดศริ ในพระคัมภีร์กล่าวถึง สักดื้ศริไม่เพียงแต่สวยงามแต่มีสภาพของความสมบูรณ์พร้อม คือ ดี’โม่มีข้อติ เป็นสิงสมบูรณ์ มนุษย์มีความเหนือกว่าสัตว์อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาษาสือสารกันได้ด้วยการพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์นอกจากนี้ ยังให้ทัศนะเกี่ยวกับสักดื้ศริในกรณีของผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะเด็ก จากคำถามที่ว่า ทำไมเราจะต้องรับเลี้ยงเด็กที่ป่วยเหล่านี้เพราะอีกไม่นานเขาจะต้องเสืยชีวิต เนื่องจากเราพบว่า เด็กทุกคนเป็นผู้ที่เป็นฉายาของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้าง แม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่มาก ไม’มีโอกาสที่จะทำอะไรให้แก่สังคม แต่ความเป็นมนุษย์ของเขายังมีอยู่ จึงมีคริสต์เตียนกลุ่มหนึ่งที่ตระหนัก และดูแลเด็กเหล่านี้ หรือกรณีของเด็กตาบอด แม้มองไม่เห็น แต่เขาสามารถอ่านได้ด้วยปลายนิ้วจากการสัมผัสอักษรที่เป็นตัวปรุนั่นคือว่า มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ตามทัศนคติของคริสต์เตียน ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ศักยภาพศาสนาจารย์ ชนะจิตต์ อิสมันยี ให้ทัศนะศักยภาพของชาวคริสต์โดยทั่วไปหมายถึง ความสามารถที่แฝงอยู่ในตัว  กล่องไฟไลท์บ็อกซ์ อาจจะไม่ปรากฏให้เห็นจากภายนอก แต่มีอยู่ภายใน ชาวคริสต์มองสองด้านด้านที่หนึ่ง มนุษย์มีศักยภาพจำกัด มีขนาดรูปร่าง หน้าตา ขนาดร่างกาย สถานที่ จำกัด เช่น อยู่ที่นิวยอร์กจะมาอยู่ในไทยในเวลาเดียวกันไม่ได้ และยังถูกจำกัดโดยเวลา เรามีเวลาอยู่ในโลกชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นเองโลกกำเนิดมาราว 4,000 ล้านปี แต่เวลาของบุคคลหนึ่ง มีอายุเพียง 70 – 90 ปีด้านที่สอง มนุษย์ถูกจำกัดในเรื่องการรับรู้ เพราะมีประสาทรับรู้เพียง6 อย่าง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าเกินจากนี้ นรารับรู้ไม้ได้ มีนักวิทยา-ศาสตร์รุ่นใหม่ พูดถึงการส่งสัญญาณเสียงเพี่อสือให้มนุษย์ต่างดาว แต่มนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นอาจไม่สือสารด้วยเสียงหรือภาพก็ได้ นักฟิสิกส์บางคน

กล่องไฟถ่ายรูปสินค้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s